Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In Suid Afrika is Nuwejaarsdag 'n feesdag, met partytjies oor die hele land.
In Suid Afrika is 1 Januarie 'n publieke vakansiedag, net soos in alle Afrika lande, of hulle nou Nuwejaarsdag vier op daardie dag of nie.
Hierdie vakansie val gedurende die warm somer so baie Suid Afrikaners spandeer die dag buite.
Die land se strande is ʼn gewilde bestemming, veral die Oos en Wes Kaap en die strande van KwaZulu-Natal. Suid-Afrikaners het ʼn voorliefde vir 'n braai op die strand, in die tuin of in die park.
Hotelle en kroeรซ reel ook enorme partytjies vir hierdie dag.
Kaapstad se Victoria en Alfred Waterfront is gasheer van een van Suid Afrika se grootste Nuwejaarsdag vieringe, daar is musiek, vuurwerke, heerlike maaltye en baie om te doen en te sien.
Vir sommige mense is 'n nugtere Nuwejaarsdag buite die kwessie.
Dikwels gaan hierdie partytjies deur tot die tweede dag van die nuwe jaar. Baie mense woon ook die Kaapse Karnaval op 2 Januarie by ter herdenking aan die 1 dag per jaar wat slawe toegelaat was om 'n dag af te neem.
Deelnemers oefen maande lank aan die liedjies of danse wat hulle sal uitvoer by die karnaval.
Hulle spandeer ook baie tyd aan die voorbereiding van hulle kostuums.
Soms begin die voorbereidings vir die karnaval al so vroeg soos Augustus of selfs Julie.
Klopse speel ook 'n groot rol in die Kaapse Karnaval, met tot 10 000 banjo spelers in die Distrik Ses strate op die pad na Groenpunt Stadium.

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

AfrikaansPod101.com
Friday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

In South Africa, New Year's Day is a time for carousing with big soirees all over the country.
In South Africa, January 1 is a public holiday, just as it is for all African countries, whether or not they celebrate New Year's Day on that date or not.
The holiday falls during the hot summer, so many South Africans spend it outside.
The nation's beaches are a popular destination, especially the Eastern and Western Cape and the KwaZulu-Natal beaches, and South Africans have a penchant for barbecuing on the beach or at a garden or park.
Hotels and bars also host huge parties for the holiday.
Cape Town's Victoria and Alfred Waterfront plays host to one of South Africa's largest New Year's Day celebrations with cavorting, music, fireworks, feasting, and lots to do and see.
For some on New Year's, sobriety is out of the question.
Often the parties spill into the second day of the year as well, and many people attend the Cape Carnival in Cape Town on January 2, which marks the one ephemeral day a year when slaves were allowed to take a day off.
Participants spend many months rehearsing the songs or dances they will perform at the carnival.
They also spend a lot of time preparing their costumes.
Sometimes the preparations for the carnival start as early as August or even July.
Minstrels are a big part of the Cape Carnival, with up to 10,000 banjo players performing in the District Six streets on the way toward Green Point Stadium.

Team AfrikaansPod101
Thursday at 1:57 am
Your comment is awaiting moderation.

Hello Claudio


Thank you for the note, we will follow up!


Lekker dag

Zani

Team AfrikaansPod101.com

Claudio Bufacchi
Saturday at 11:25 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello there


While going through the slieshow, I came across the passages below. The English translation is completely incorrect.


Die swart mense het die einde van apartheid gevier, dit het beteken dat hulle uiteindelik kon stem en dieselfde regte hฤ“ as die blankes.

"The wedding party went out the night before the big day to carouse and go on a pub crawl."


The English text should read as follows:

"Black people celebrated the end of apartheid, it meant that finally they could vote and have the same rights as white people."