Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Luister na 'n nuusberig of 'n podgooi in die gekieste taal en probeer om die onderwerp van die verslag te identifiseer voor jy daaroor lees.
(s)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Sluit aan by 'n gesels groep.
(s)
Join a conversation group.
Maak jouself 'n studieplan en stel 'n roetine op.
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Kyk fliek in die taal wat jy studeer, veral op toestelle wat jy kan gebruik om geselekteerde tonele te herhaal.
(s)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Soek na stam woorde wanneer jy na iets luister.
(s)
Look for root words when listening to something.
Gebruik die skaduwee tegniek.
(s)
Use the shadowing technique.
Oefen om te luister na diktasies.
(s)
Practice listening to dictations.
Gebruik die internet; dit is vol luistermiddele.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Kyk na die gebare van die spreker terwyl jy luister.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Fokus op die spreker, vermy interne of eksterne afleidings.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Probeer om 'n luisteronderwerp te vind waarin jy werklik belangstel.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Luister na 'n moedertaal spreker en probeer om hul intonasie en uitspraak na te boots.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Luister na musiek in jou gekose taal en kies bekende woorde en frases.
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Luister na 'n klankdialoog sonder om die teks te lees en skryf wat jy hoor.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Luister na 'n dialoog en probeer om woorde korrek neer te skryf wat jy nie herken nie, en vergelyk dan jou spelling met die korrekte spelling.
(s)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top